SIA „A-Land” pastāv kopš 2006.gada. Šo gadu laikā uzņēmums ir strauji attīstījies un guvis lielu pieredzi ceļu, ielu, laukumu, būvniecībā, apgaismojuma un elektro ietaišu izbūvē, ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvē, labiekārtošanas un uzturēšanas darbos. 

Mēs lepojamies ar paveikto!

Mēs attīstamies un pilnveidojam savas zināšanas.
Mums ir liels gandarījums ka mūsu darbības rezultātā tapuši daudzi interesanti infrastruktūras objekti, kas Latviju dara skaistāku, sakoptāku.

Nozīmīgākie objekti ar kuriem mēs lepojamies:

2018/2019


 • Vecās ostmalas posma un tam pieguļošo ielu posmu pārbūve, Liepājā 1kārta
 • Beberliņu teritorijas labiekārtošana Liepājā,  1.kārta būvdarbi
 • Arnolda ielas pārbūve posmā no Alejas ielas līdz Dzintaru ielai Liepājā 1.un 2.kārta
 • Ietves un autostāvvietu izbūve Invalīdu ielas posmā no Turaidas ielas līdz Līgas ielai, Liepājā
 • Ietves posma izbūve Krūmu ielas un Šķēdes ielas krustojumā, Liepājā 
 • Ventspils ielas ietves atjaunošana posmā no Putnu ielas līdz Namdaru ielai Liepājā
 • Nobrauktuves uz zemesgabalu Uliha ielā 11/11A izbūve, Liepājā
 • Pulkveža Brieža ielas ietves posma atjaunošana Liepājā
 • Meža autoceļa "Ječupes ceļš pārbūve Nīcas meža iecirknī, Nīcas pagastā, Nīcas novadā(1,457km)
 • Meža autoceļa "Upes ceļš" pārbūve Nīcas meža iecirknī, Nīcas pagastā, Nīcas novadā (2,962km)
 • Meža autoceļa "Žibju dambis" pārbūve, Nīcas meža iecirknī, Nīcas un Dunikas pagastā, Aizputes novadā
 • Meža autoceļa "Liepienu karjera pievadceļš" būve Nīcas meža iecirknī, Dunikas pagastā, Rucavas novadā
 • Meža autoceļa "Stabu dambis" atjaunošana Akmensraga meža iecirknī, Dunalkas pagastā, Durbes novadā
 • Meža autoceļa "Zosu ceļa turpinājums" būve, Apriķu meža iecirknī, Kalvenes pagastā, Aizputes novadā, Aizputes novadā un Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā
 • Meža autoceļa "Mežkungu dambis" pārbūve, Nīcas meža iecirknī, Otaņķu pagastā, Nīcas novadā
 • Meža autoceļa "Grodmaļu dambis" pārbūve, Akmensraga meža iecirknī, Cīravas pagastā, Aizputes novadā
 • Meža autoceļa "Lieknes ceļš" būve, Akmensraga meža iecirknī, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā
 • Teritorijas labiekārtošanas darbi un ceļa būvdarbi objektā "Ālandes upes atpūtas kompleksa būvniecība"
 • Ierinadas laukuma izbūve "Liepājas militārajā bāzē', Atmodas bulvārī 9 Liepājā : būvprojekta izstrāde, būvdarbi, autoruzraudzība
 • "Autoceļa Vītoli -Atzeļi - Krusāta - Eglieni pārbūve" , Projekts: „ Aizputes novada grants seguma ceļu infrastruktūras pārbūve 1.kārta”  P
 • "Autoceļa  A15 Kaltiņi Gruntkalni Avotiņi Lapsiņas pārbūve", projekts: „ Aizputes novada grants seguma ceļu infrastruktūras pārbūve 1.kārta”  
 • Aizputes novada grants seguma ceļu infrastruktūras pārbūve 2.kārta: Aizputes novada Cīravas pagasta grants seguma ceļa A5 Amatnieki Sniķeri posma pārbūve
 • Aizputes novada grants seguma ceļu infrastruktūras pārbūve 2.kārta: Aizputes novada Cīravas pagasta grants seguma ceļa A8 Rudīte Dravnieki posma pārbūve
 • Aizputes novada grants seguma ceļu infrastruktūras pārbūve 2.kārta: Aizputes novada Aizputes  pagasta grants seguma ceļa A14 Centrs Elderi posma pārbūve
 • Autoceļa 6282B009 "Zaļumi - Nomaļi", Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā pārbūve
 • Autoceļa 6268A001 "Nīkrāce - Priežukros", Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā pārbūve
 • Labiekārtošanas darbi īpašumā "Svētavots" Rucavas pagastā, Rucavas novadā
 • Nīcas novada grantēto ceļa posmu būvprojekta izstrāde un būvniecība
 • Bruģēšana, seguma ieklāšana objektā "Ražošanas ēkas būvniecība Virssardzes ielā 11, Liepājā"
 • Realizētie objekti 2018.gadā
 • Grobiņas novada grantēto ceļa posmu būvprojekta izstrāde un būvniecība
 • Zvejniekiem nepieciešāmās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā, Liepājas speciāli ekonomiskās zonas teritorijā, Vecās ostmalas posmā no Uliha ielas līdz Celtnieku ielai, Liepājā
 • Autoceļa “Durbe-Lielarāji” posmu pārbūve, Durbes pagastā, Durbes novadā
 • Autoceļa “Upesputriņi – Mālu krogs” posmu pārbūve, Durbes pagastā, Durbes novadā
 • Kuldīgas novada pašvaldības grants ceļu pārbūves būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros” - būvdarbi objektā "Autoceļa 6250A02 "Krasti - Jātnieki", Gudenieku pagastā, a/c 6264A002 "Kazdanga - Sermīte", Laidu pagastā un a/c 6292A002 "Ķoniņi - Austrumi" Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā, pārbūve
 • Kuldīgas novada pašvaldības grants ceļu pārbūves būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros” - būvdarbi objektā "a/c 6292A003 "Turlava - Snēpele", Snēpeles pagastā, a/c 6274A001 "Pelči - Snēpele" Pelču pagastā un a/c 6290C002 "Lējēji - Lejasāzeri - Liekne" Snēpeles pagastā, Kuldīgas novadā pārbūve
 • Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centrs Zirgu salā, Liepājā.Dabas takas izbūve
 • Meža autoceļa "Apšragu ceļš" būve Akmensraga meža iecirknī, Lažas pagastā, Aizputes novadā
 • Meža autoceļa "Aisteres ceļš" būve Grobiņas meža iecirknī, Tadaiķu un Dunalkas pagastā, Durbes novadā
 • A/c Mazlāņi - Zviedri" projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība
 • Meža autoceļa "Padambju ceļš" būve Apriķu meža iecirknī, Vecpils pagastā, Durbes novadā(1,319km)
 • Krustojuma  pārbūve Klaipēdas, Jūrmalas un Ezera ielu krustojumā, Liepājā
 • Autoru ielas ietves posma no Teodora Breikša ielas līdz Lāčplēša ielai, Liepājā, atjaunošana
 • Lāčplēša ielas ietves posma no Tirgus ielas līdz Autoru ielai, Liepājā atjaunošana
 • "Priekules novada lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai" 12.daļā “Autoceļa “Laukmales iela” pārbūve”.
 • "Priekules novada lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai" 6.daļā “Autoceļa “Gabaliņu ceļš” pārbūve”.
 • Vaiņodes novada grants ceļu pārbūve ELFLA un LAP pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros: vaiņodes novada pašvaldības Vaiņodes pagasta teritorujā esošā autoceļa "Ozoliņi - Bieranti - Ošlapiņas" pārbūve(projekts "Vaiņodes novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve, Nr.17-02-A00702-000068")
 • Projekts "Publiskās piekļuves vietas Baltijas jūrai - "Papes bākas stāvlaukuma paplašinašana" Nr.17-02-FL03-F043.0207-000002 ietvaros, pamatojoties uz Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības programmas zivjsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" 2.mērķa "Veicināt konkurētspējīgas un ilgspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā" 1.rīcību "Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā"
 • Priekules novada lauku grants ceļa Bunka - Ziņģenieki pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai
 • Meža ceļa "Sējumkalvas ceļš" pārbūve. Akmensraga meža iecirknī, Cīravas pagastā Aizputes novadā
 • Priekules novada lauku grants ceļa 7.daļa autoceļa "Paplaka - Purmsāti" pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai
 • Mežu ielas ietves atjaunošana gar zemesgabalu Mežu ielā 29, Liepājā
 • Būvdarbi darbības programmas "Sporta laukuma atjaunošana Ganību ielā 106, Liepājā" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" projekta "Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija" ietvaros
Vecāki par 2018.gadu

 • “Veloceliņa izbūve projektā "Veloceliņa izbūve Liepājā"(17km)”
 • “Gulbju dīķa un tam pieguļošās teritorijas rekonstrukcija”
 • “Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas modernizācija un ielu rekonstrukcija (būvobjekti nr.3.,4.,5., 8.)
 • “D klases pašvaldības grants seguma autoceļa rekonstrukcija posmā „Klaipi- Mežmaļi” Nīcas novada Otaņķu pagastā”
 • "C klases pašvaldības grants seguma autoceļa rekonstrukcijai posmā „Dzintariņš – Baltijas jūra” Nīcas novada Bernātos”
 • “Fr. Brīvzemnieka ielas rekonstrukcija, posmā no Dzirnavu ielas līdz Stūrmaņu ielai, Liepājā 1.kārtas un 2.kārtas būvdarbi”
 • “Jāņa Čakstes laukuma labiekārtojuma rekonstrukcija, Liepājā”
 • “Skvēra Lielajā ielā 16 un Lielajā ielā 18 Liepājā rekonstrukcija”
 • “Garnizona kapsētas rekonstrukcija, Liepājā 1.,2.,3., 4.kārta Ģenerāļa Baloža ielā 37, 37A un 37B, Liepājā”
 • “Liepājas speciālās internātskolas teritorijas labiekārtojums Ūliha ielā 56, Liepājā"
 • “Liepājas speciālās internātskolas teritorijas labiekārtojuma renovācija Klaipēdas ielā 94, Liepājā, 3.kārtas būvdarbi”
 • “Daļēja būvju nojaukšana un teritorijas rekultivācija zemesgabaliem Virssardzes ielā Nr.1, 6, 8, 9, 12, Zemgales ielā Nr.1,7,9,11,13,17, Lazaretes ielā Nr.6,6A, 8A, uzņēmējdarbības teritorijas un tai nepieciešamās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstībai, Liepājā”
 • “Tirgus ielas rekonstrukcija posmā no Brīvības ielas līdz Parka ielai, Liepājā”
 • “Grobiņas ielas rekonstrukcija Liepājā”
 • “Kurzemes reģiona Dienvidkurzemes mežsaimniecības meža autoceļa Mazstroķu ceļš, Apriķu meža iecirknī, Durbes novadā, Vecpils pagastā, būvdarbi”
 • “Stendes ielas stāvlaukuma (kad.Nr.6201 021 0103;6201 021 0096) atjaunošanu Kuldīgā, Kuldīga novadā”
 • “Dabas tūrisma infrastruktūras izveide dabas liegumā “Liepājas ezers” , Zirgu sala 2, Liepāja”
 • “Autostāvvietu izbūve starp Jūras un Dzirnavu ielām, Liepājā”
 • “Teritorijas labiekārtošanas darbi daudzdzīvokļu mājai Dzērves ielā 25, Liepājā”
 • “Teritorijas labiekārtošanas darbi daudzdzīvokļu mājai Airītes iela 1, Liepājā un Airītes ielā 3, Liepājā”
 • “Teritorijas labiekārtojuma pārbūves darbi E.Tisē ielā 48, 50 un 52, Liepājā”
 • “Meža autoceļa "Šustas ceļš" būve Grobiņas meža iecirknī, Grobiņas novadā, Gaviezes pagastā”